ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА

ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА

за изполване на сайта: www.dfc-zvezdichka.com

Условията и правилата за използване на сайта www.dfc-zvezdichka.com съотвестват на международното и национално законодателство  за онлайн услуги и съгласието с тях е задължително услови за ползване на сайта и предоставяните услуги. 

С предоставяните  услуги  може да се запознаете онлайн, чрез мобилните си устройства ,на място , по имейл или по телефон. Осъществявайки достъп , разглеждайки и използвайки нашият уеб сайт , независимо в коя платформа /наричани по – долу за крактост „уеб сайт” /, Вие потвърждавате ,  че сте прочели , разбрали и приели правилата и условията , посочени по – долу , включително изявленията за конфиденциалност.

Тази страница , както и съдържанието и предоставяните улуги – тренировки по футбол, заплащане на членски внос  се притежават и управляват от СНЦ „Детски футболен клуб Звездичка” /наричано за кракто по – долу ДФК”Звездичка” /.

 1. Сфера на предлаганите услуги.

Посредством този уеб сайт ДФК „Звездичка”  предоставя он-лайн платформа , с която рекламира своите услуги /тренировки по футбол за деца/ и чрез , която посетителите могат да правят записвания на своите деца за участие . Извършвайки записвани Вие влизате в членствени правоотношения с ДФК „Звездичка”  като сдружение с нестопанска цел , осъществяващо дейност в обществена полза. Предоставена е възможност за заплащане на  членски внос чрез витуален ПОС на Райфайзен банк. От момента , в който изберете плащане на членския внос чрез виртуалния ПОС за желания от вас период  за тренировки по футбол ДФК „Звездичка” действа като посредник между Вас и виртуалния ПОС терминал  на Райфайзен банк, препращайки данните на  избрания от вас период за  тренировки по футбол към съответното място за разплащане  на Райфайзен банк АД – Виртуален ПОС терминал.

След успешно извършено заплащане на посочената от Вас услуга в електронния терминал на банката , Вие получавате имейл с потвърждение за заплащане на членския внос за съответния период . 

ДФК”Звездичка” носи отговорност за актуализиране на размера на членския внос и всяка друга информация , поместена в нащия уеб сайт до момента на прехвърлянето Ви  на виртуалния ПОС на Райфайзен банк АД. Независимо  ,че  полагаме особени усулия  и грижи за постигане на високо качество на предлаганите услуги , ние не проверяваме и не бихме могли да гарантираме  разплащателната услуга на банката , дали цялата система е в пълна изправност , нито можем да бъдем подведени под отговорност за каквито и да било грешки /незивисимо дали са явни или скрити / , прекъсвания / независимо дали се дължат на времена и/или  частична повреда , поправка , актуализиране или техническа експлотация на виртуалния ПОС терминал/.

Нашите услуги са на разположение за лична и нетърговска употреба , поради което Вие като потребители нямате право :

 • Да препродавате услагата на ДФК „Звездичка”
 • Да създавате deep-link /”дълбока връзка „ – пускане на линкове към подстраници на сайта , а не само към заглавната му страница/;
 • Да копирате , наблюдавате /напр. С помощта на програми за шпиониране или проследяване на информация , т.нар. spider  и scrape – програми/, помествате , изтегляте или възпроизвеждате на какво и да било информация , текст , софтуер продукти  или услуги , предлагани и достъпни на нашия уеб сайт , за каквито и да било комерсиални или конкуретни действия или цели.

Съвместното наличие на заявление за записване и членство , писмено потвърждение от ДФК „Звездичка”  и документ, потвръждаващ извършеното плащане от страна на заявителя , се явяват валидно възникнали членствени правоотношения по смисъла на ЗЮЛНЦ с всички произтичащи от тях права и задължения, записани  в настоящите общи условия. Отстъствието на отделен подпис на клиента върху тези условия не снема неговата отговорност  от изпълнението им.

 1. Членски внос

     Размерът  на членският внос   е  в лева , като същия може да бъде променян  с решение на Общото събрание на клуба , при спазване на определените в устава на сдружението  разпоредби ,както и действащото българско законодателство.

Очевидни грешки  на уеб сайта  на ДФК „Звездичка”  , включително печатни , не са обвързващи.

 1. Таксуване

ДФК Звездичка декларира , че няма добавени допълнителни и скрити такси към размера на месечния членски внос. ДФК”Звездичка” не таксува личната Ви кредитна /дебитна карта  , тъй като  Вие плащате директно  на виртуалния ПОС  терминал на Райфайзен банк АД.

 1. Кредитна/дебитна карта /банков трансфер с кредитна/дебитна  карта/

ДФК „Звездичка” не изисква данни от кредитната/дебитната Ви карта , за да гарантира  Вашето плащане на членски внос.  ДФК „Звездичка” Ви изпраща виртуалния ПОС  терминал на Райфайзен банк АД след като сте потвърдили желаното от Вас плащане на членски внос на уеб сайта. Вие изпращате сами информацията от кредитната /дебитната Ви карта дериктно към Райфайзен банк АД , която ще извърши предплащане. За са бъде завършено плащането на съответния месечен членски внос е необходимо предплащане на пълната  стойност на потвърдения период  на уеб сайта ни да бъде потвърдено от Райфайзен банк АД чрез изтегляне на съответните  средства от картата Ви.

За да бъде защитена и кодирана информацията от картата , когато я пращате до Банката /Райфайзен банк/ се използва технология  за криптиране SSL / HTTPS /сигурно доказателство  за това е жълтия „катинар” в адресното поле на браузера , указващ  защитена криптирана връзка/.

Приеманите карти са  Maestro , MasterCard и  Visa. Използваният  виртуален ПОС терминал  е сертифициран от VISA 3D Secure и   MasterCard SecureCode.

Плащането се обработва по сигурен начин от трета страна /Райфайзен банк АД/  и се прехвърля директно  от Вашата банкова сметка на банковата сметка  на клуба. ДФК”Звездичка” не прави , не приема и не обработва плащането , тъй като това става  посредством виртуалния ПОС терминал на Райфайзен банк АД. В  случай на измама или неоторизирано  използване на Вашата кредитна/дебитна карта  от трети лица, повечето банки , издаващи карти , поемат риска и покриват всички плащания , произтичащи от такава измама или злоупотреба, което понякога може да е предмет на приспадане.

ВРЪЩАНЕ НА ЗАПЛАТЕНИ СУМИ

В случай, че е извършено недължимо заплащане на членски внос или е  заплатен по-висок размер членски внос , картодържателят уведомява за същото чрез имейл ДФК”Звездичка” . Клубът прави проверка на напревените твърдения и в случай ,че е налице основание възстановява  недължимо платената сума на банковата сметка , от която същата е постъпила .

ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

Съгласно ограниченията , посочени в тези правила и условия и съгласно разпоредбите на българското законодателства , ДФК „Звездичка” носи отговорност само за директни щети – понесени , платени или за които Ви е потърсена отговорност , в резултат на неизпълнение  на задължения на ДФК”Звездичка”  във връзка с предлаганите от клуба услуги до размера на общата сума , заплатена от Вас за членски внос.

ДФК „Звездичка” , нито който и да е от служителите , управляващите, представителите или други участващи в създаването , спонсорирането, промотирането или други лица , заети физически и /или юридически лица с представянето на сайта  и неговото съдържание не носи отговорност за :

 • Никаква наказателна, специална, индиректна или последваща загуба или щети;
 • Никаква неточност, свързана с Виртуалния  ПОС терминал  на Райфайзен банк/включително удържане на средства от Вас заради неоторизирани транзакции, произтекли  от извършване на плащане  направено на нашия сайт /;
 • Извършените услуги , предлагани от Райфайзен банк;
 • Никакви директни и индиректни щети , загуби или разходи, претърпени или за които Ви е потърсена отговорност  или са платени от Вас , независимо дали се дължат на действия , грешки , не спазвани задължения, неизпълнение , умишлено неизпълнение на преките задължения /напълно или частично/ от виртуалния ПОС  терминал на банката /неговите служители,директори , агенти ,представители или дистрибуторски компании/ , включително никакви /дори и частични/ форсмажорни обстоятелства или някакво друго събитие извън нашия контрол.

Права върху интелектуална собственост.

Софтуерът , необходим за извършването на услугите на ДФК „Звездичка”  или наличен за използване на наия уеб сайт , както и правата върху интелектуалната собственост /включително авторските права/ на съдържанието  и информацията  или върху материална на нашия уеб сайт , са собственост на  ДФК”Звездичка” , освен ако не е посочено друго.

ДФК „Звездичка” притежава всички права върху съдържанието /вкл. Всички права върху интелектуална собственост на/ интерфейса на интернет страницата /включително логото на клуба/, на която е предоставена услугата /включително оценки и др./ и Вие нямате право  да копирате /hyper-/deep/, препращате , публикувате, насърчавате, продавате,интегрирате и да се възползвате  по какъвто и да било начин от съдържанието  или нашата марка без нашето изрично писмено разрешение.

Разни.

Тези правила  и условия  и предоставянето на нашите услуги  се регулират и тълкуват  в съответствие с българското законодателство и всички спорове, произтичащи от тези общи правила  и условия и нашите услуги  , следва да се отнасят  само и изключително  към ресорните съдилища на територията на Република България.

Ако някоя от клаузите и условията  е или стане невалидна , неприложима или незадължителна , Вие продължавате  да сте обвързани с всички останали клаузи. При такъв случай невалидната клауза  следва  да бъде изпълнявана в максимална степен , позволена от закона , а Вие се съгласявате да приемете подобен ефект , като на невалидната, неприложимата или незадължителна клауза , с оглед на съдържанието и целите на тези прави и условия.

 

ОБЩИ  УСЛОВИЯ   ЗА РАЗПЛАЩАНИЯ  С БАНКОВИ КАРТИ, ePay.bg  и PayPal през интернет

Настоящите Общи условия  за разплащания с банкови карти чрез виртуален ПОС  терминал , наричани за краткост Общи условия  или ОУ , уреждат отношенията  между ДФК”Звездичка” , вписано в ТР при Агенция по вписванията  с ЕИК 176070778  , със седалище и адрес на управление : гр.Бургас, к-с Славейков до бл.165 – Спортен център „Звездичка Арена”  и електорен адрес : office@dfc-zvezdichka , наричано за крактост ДФК „Звездичка”

и

картодържатели  – физически или юридически лица , наричани за краткост „Потребител” , възникващи  с приемането на услуги чрез електронния виртуален ПОС   терминал през  сайта на ДФК „Звездичка” – www.dfc-zvezdichka.com

Настоящите Общи условия уреждат  платежните отношения , правата и задължеженията и отговорностите на ДФК „Звездичка”  и Потребителя.

ДФК „Звездичка” си запазва правото да променя  настоящите Общи условия  при промени в местното законодателство , в правилата  на международните  картови  организации или при други промени  в регулативните изисквания.

 1. Дефиниции по смисъла на тези Общи условия , изброените по –долу думи и съкращения имат следното значение:
  • Виртуален ПОС – логическо устройство, дефинирано в картовата система  на банката за дистанционно приемане на електронни плащания с банкови карти през интернет сайт.
  • Блокиране на сума по картата /отложена авторизация/ – допълнителна функционалност на виртуален ПОС  терминал  за ръчно въвеждане  на картови данни през клавиатурата на терминал или резервиране /блокиране / на сума по карта за 30-дневен период без осъществяване на финансова транзакция.
  • Брандове местни и международни карти , които могат да бъдат приемани като платежен инструмент за осъществяване на безналично плащане на виртуален ПОС терминал :

-Maestro  издадени от български банки и банки в чужбина

– Борика и други местни карти.

-Visa Visa Elektronik VPAY  -издадени от български банки и банки в чужбина

-MasterCard  -издадени от български банки и банки в чужбина.

 • Тип платежни карти , според  функционалността на лицето , на което са издадени , които се приемат на виртуалния ПОС терминал:

 – Дебитни карти  за физически лица с незабавен дебит.

– Кредитни карти  и карти с отложен дебит на физически лица.

– Бизнес карти  – дебитни и кредитни карки за юридически лица.

 

 • 3D Secure – система за идентификация  на картодържател   в реално време при плащане на виртуален ПОС терминал чрез секретна парола и осигуряване на максимална сигурност на картовото плащане при Интернет  търговец чрез някоя от следните схеми:

-Verified by Visa VbV – за карти с лого Visa, Visa Electron, VPAY

-MasterCard Secure Code – за карти с лого на MasterCard  и  Maestro

-Секретен код  на Борика Банксервиз АД  – за карти с търговския знак на Борика.

 • МКО – Международни картови организации: Visa  и MasterCard .
 • Борика –Банксервиз АД БОБС – е акционерно дружество , собственост на Българска народна банка и търговските банки в страната , осигуряващо непрекъсната работа на оторизиран център – 24 часа , 7 дни седмично.
 • Оспорено плащане – процедура за възстановяване, изцяло или частично , на определена сума , заплатена чрез трансакция с банкова карта.
 • Неправомерна транзакция или транзакция , извършена при условията на „измама” – е транзакция , съзнателно /преднамерено/ извършена с карта или картови данни,придобити по незаконен начин /изгубена,открадната,получена на базата на фалшиви документи и др./ , както и с фалшифицирана или подправена карта, или с присвоени картови данни. Такава транзакция е направена без знанието и съгласието на автентичния картодържател  и без неговото разрешение  , като последния отказва да признае разходите , свързани с нея.
 1. Права и задължения на ДФК Звездичка
  • ДФК Звездичка се задължава да приема  правомерни плащания  с всички банкови карти , носещи търговски марки Visa , MasterCard, Maestro , Борика и др.
  • ДФК „Звездичка” чрез авторизационната система на Борика – Банксервиз АД  има право да откаже да приеме плащане с банкова карта в случай на:

-невалидност на банковата карта

-невъзможност да получи потвърждение за извършената операция

-съмнение относно правомерността на операцията

-неуспешно идентифициране /автентикация/ на картодържателя за плащане на виртуален ПОС терминал.

 

 • ДФК „Звездичка” се задължава да възстанови по картата , заплатените от Потребителя суми , в случай на непредоставяне на заплатената услуга/непровеждане на тренировки/ поради причина , която не зависи от Потребителя или отписване на детето от трениорвки , преди тяхното провеждане.
 • ДФК”Звездичка” се задължава да получи по изричен и безусловен начин съгласието на Потребителя , че последния се е запознал и приема настоящите Общи условия , преди и каот условие  да бъде прието за обработка  плащането на услугата.
 • ДФК”Звездичка” се задължава да не поставя изисквания за Потребителя относно минималната  сума за ползвани услуги , или други такива , като условие за заплащане  с банкова карта.
 • ДФК „Звездичка” се задължава да не начислява допълнителни такс и и комисионни към размера на услугите в моемнта на плащането  в зависимост от начина на плащане.
 1. Права и задължения на Потребителя.
  • Потребителят има право да избере  плащане с банкова карта , при съгласие с „Общите условия”.
  • Потребителят има право да откаже плащане на услугата с банкова карта в случай ,че заяви отписване на детето от тренировки по футбол  и  предплащането е за последващ период или в случай ,че същото има здравословни причини , поради които не може да посещава същите /доказват се с медицински документ/.
  • В случай на 3.2. сумата се възстановява по същата банкова карта , с която е платен членския внос.  Възстановяването
  • Възстановяването на сумата се осъществява в 10 /десет/ работни дни от получаване на заявката за отписване или представяне на медицинския документ.
 2. Хронологическа и технологическа последователност  при плащане с банкова карти през виртуален ПОС  терминал:
  • Избор на услуга – тренировки в селекция или подготвителна група , съответно  за цял или половин месец.
  • Въвеждане на данни на лицето , за което е платена услугата – имената на детето , което посещава тренировки.
  • Изпращане на заявка за плащане с банкови карти  чрез виртуален ПОС.
  • Потвърждаване на услугата.
  • Потвърждаване на съгласие с „Общите услоивия за плащане с банкови карти чрез виртуален ПОС терминал.
  • Плащане с банкова карта чрез платежния портал  на Борика- Банксервиз АД /БОБС/.
 3. При отписване на детето от тренировки , съответно връщане на платената сума чрез виртуален ПОС терминал , поради същото , преди ползването на тренировките , всички разходи по възстановяване на сумата са за сметка  на Потребителя, включително  разходи за диспути,спорове и др.
 4. Други условия за разплащане с банкови карти чрез виртуален ПОС терминал.
  • ДФК”Звездичка” изрично спазва условието за конфиденциалност. 
  • Изключение по т.6.1. се допуска само при официално запитване от компетнентните органи в България и ЕС , съобразено  със съответното законодателство.

 

Настоящите общи условия са приети на 15.05.2020г.